NALAZITE SE NA: UNICREDIT LEASING BOSNIA
BIH | EN

  UNICREDIT LEASING d.o.o. Sarajevo
  Ložionička 7,
  71000 Sarajevo

  Tel: 387 33 721 750
  Fax: 387 33 618 375
  info@unicreditleasing.ba

O LIZINGU

Kako funkcioniše lizing?

Lizing ugovor podrazumjeva učešće tri strane: prodavač (ili proizvođač), lizing kompanija i primaoc lizinga. Procedura zaključenja lizing ugovora je sljedeća:

 1. Prodavač i lizing kompanija zaključuju ugovor o kupovini na osnovu kojeg predmet lizinga postaje vlasništvo lizing kompanije, te ostaje u  njenom vlasništvu sve do isteka ugovora.
 2. Primalac lizinga i lizing kompanija (Davalac lizinga) zaključuju ugovor o lizingu koji uspostavlja ugovorni odnos za vrijeme trajanja lizing perioda. Nakon isteka lizing perioda, vrši se prenos prava vlasništva predmeta lizinga.


FINANSIJSKI LIZING

Finansijski lizing je oblik finasiranja sa opcijom otkupa gdje korisnik lizinga dolazi u vlasništvo predmeta lizinga uplatom posljednje rate.


Bitne karakteristike finansijskog lizinga:

 1. Finansiranje se odobrava uvijek za tačno određeni predmet
 2. Nabavku predmeta vrši davalac lizinga, a primalac lizinga vrši odabir predmeta
 3. Davalac lizinga je vlasnik predmeta lizinga sve do isteka Ugovora o lizingu


Predmet lizinga iskazuje se u sklopu dugoročne imovine primaoca lizinga (ekonomski vlasnik). Primalac lizinga ostvaruje pravo na trošak amortizacije i trošak obračunate kamate. Davalac lizinga je pravni vlasnik nad predmetom lizinga.
Primalac lizinga dugoročno se zadužuje na ukupan iznos lizinga (glavnica i kamata).
Rok finansiranja prilagođava se potrebama primaoca lizinga, s tim što ne može biti ispod 6 mjeseci u FBiH te 24 mjeseca u RS. Učešće umanjuje iznos lizinga i lizing rate. Predmet lizinga mora biti kasko osiguran od primaoca lizinga za vrijeme trajanja Ugovora o lizingu.
Nakon uplate svih obaveza po Ugovoru o lizingu prava vlasništva nad predmetom lizinga prenose se na primaoca lizinga. Svi rizici i koristi u periodu ekspoatacije predmeta lizinga prenose se na primaoca lizinga.

OPERATIVNI LIZING

 UniCredit Leasing nudi mogućnost finansiranja materijalnih sredstava putem zakupa. Prednost ovakvog vida finansiranja je fleksibilnost uslova zakupa u zavisnosti od Vaših mogućnosti i potreba.

 Bitne karakteristike operativnog lizinga

 1. Finansiranje se odobrava uvijek za tačno određeni predmet
 2. Nabavku predmeta vrši zakupodavac, a zakupac vrši odabir predmet zakupa

Zakupodavac je i pravni i ekonomski vlasnik predmeta zakupa sve do isteka Ugovora o zakupu.

SALE & LEASE BACK

Sale & lease back je specifičan oblik finansijskog lizinga. Tokom sale & lease back transakcije, lizing kompanija kupuje predmet zakupa od njegovog vlasnika i zatim ga ponovo daje u zakup njemu na osnovu Ugovora o zakupu. Sale & lease back predstavlja samo bilateralni ugovorni odnos – prodavač (koji obezbjeđuje predmet zakupa) i zakupoprimac su isti entitet. Prodaja i povratni zakup se uglavnom koristi za oslobađanje finansijskih resursa za druge svrhe.